Verhuurvoorwaarden

Begin van de huur:

De huurperiode begint op het moment dat de huurder de goederen in ontvangst komt nemen bij de verhuurder (db-c) of wanneer db-c de verhuurde goederen aflevert bij de huurder op de overeengekomen plaats. Wanneer db-c zorgt voor het transport dient er bij de huurder iemand aanwezig te zijn op het moment dat was afgesproken zodat de huurder de goederen in ontvangst kan nemen. Is er niemand aanwezig kan db-c beslissen om ofwel de goederen terug mee te nemen of om de goederen achter te laten op volledige verantwoordelijkheid van de huurder. Als de goederen terug worden meegenomen zullen er extra transportkosten aangerekend worden.

Einde van de huur:

De huurperiode eindigt op het moment dat db-c de goederen ophaalt bij de huurder of wanneer de huurder de goederen terug bezorgt heeft aan db-c. Als de huurder voor transport zorgt van de goederen naar db-c blijft deze verantwoordelijk voor de goederen gedurende het transport. Wanneer overeengekomen is dat de huurder zelf voor de terugbezorging van de goederen zorgt dienen de goederen op de afgesproken einddatum terug in het bezit te zijn van db-c. Bij elke dag dat de goederen te laat worden terugbezorgt mag db-c een schadevergoeding vragen aan de huurder, die tenminste gelijk is aan de normale huurdagprijs. En db-c behoudt het recht om nog een extra schadevergoeding te vragen.

Verbreking van de huur:

Wanneer, om welke reden ook, de huur wordt verbroken door de huurder mag db-c annuleringskosten aanrekenen. Enkel bij springkastelen geldt een slecht weer garantie.

Indien db-c beslist dat het niet verantwoord is om materiaal, zoals o.a. een tent of springkasteel, op te stellen vanwege de weersverwachting mag db-c de huur verbreken en krijgt de huurder het betaalde voorschot terug.

transportkosten:

Transportkosten zijn in de prijs inbegrepen voor leveringen in Essen en Kalmthout. Voor andere plaatsen kunt u ons contacteren ivm de prijs.

Schade en ongevallen:

De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade, diefstal en ongevallen zolang deze in het bezit in van de goederen. Wanneer er zich iets voordoet moet de huurder dit binnen 24u aan db-c melden. Ook als de huurder zelf het transport van de goederen regelt is hij verantwoordelijk voor de goederen gedurende het transport. Wanneer de huurder de goederen ontvangt heeft hij het recht om deze na te kijken en db-c te wijzen op eventuele bestaande schade. Wanneer de huurder de goederen niet nakijkt, en db-c stelt schade vast bij teruggave van de goederen, kan de schade alsnog op de huurder worden verhaald aangezien hij de schade bij ontvangst niet heeft gemeld.

Wanneer de goederen worden terugbezorgd door de huurder of worden opgehaald door db-c heeft de huurder het recht om bij ontvangst bij het nazicht en/of natelling van de goederen aanwezig te zijn. Wilt de huurder hierbij niet aanwezig zijn dan ziet deze af van zijn recht en is het oordeel over schade van db-c bindend.

Betaling:

Alle betalingen dienen contant te gebeuren bij ontvangst van de goederen. Als er werd overeengekomen dat dit niet contant moet gebeuren moet de huurder de factuur betalen voor de uiterste vervaldatum op de factuur.

Als de huurder te laat betaald kunnen er extra kosten worden aangerekend.

Onze prijzen op de site zijn inclusief BTW.

Voor alle betwistingen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortkomen, zijn de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd.

Waarborg:

Bij elke bestelling zal de huurder een waarborgsom betalen ofwel contant ofwel via overschrijving, dit ten laatste bij ontvangst van de goederen. Dit is geen voorschot. De huurder krijgt dit bedrag terug wanneer de goederen in goede staat zijn terugbezorgd en db-c de goederen heeft geïnspecteerd. Als de huurder weigert een waarborg te betalen heeft db-c het recht om de verhuur op te zeggen en de eventueel al gemaakte kosten door te rekenen aan de huurder.

Springkastelen:

Springkastelen worden per dag verhuurd. Deze periode gaat in om 8u ’s morgens tot ten laatste 22u ’s avonds.

Bij de huur van springkastelen dient de huurder elektriciteit (220 volt, min 10 Amp) te voorzien tot achter het springkasteel en moet er genoeg plaats zijn om het springkasteel te zetten. Minimum 1 m rondom het kasteel. Db-c is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De huurder dient erop te letten dat schoeisel, brillen en andere voorwerpen wordt uitgedaan vooraleer men het springkasteel betreed en dat er geen voeding of drank mee op het springkasteel wordt genomen.

Het springkasteel met voldoende verankerd worden aan de grond of vaststaande elementen.

Bij storm dient de huurder ervoor te zorgen dat er extra maatregelen worden genomen om het springkasteel te beschermen. Bij regen moet men het springkasteel opgeblazen laten.